VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr midlertidig leder for innleie. Når ledere slutter, kan det oppstå et vakuum og det kan være behov for innleie av midlertidig leder som kan opprettholde drift og gjennomføre endringer i påvente av at ny leder tiltrer. Gode referanser og god gjennomføringskraft.

Vi tilbyr prosjektledelse for store og små prosjekter. Våre konsulenter er PRINCE2 practitioners og har erfaring fra et stort spekter prosjekter. Erfaringen inkluderer lønnsomhetsforbedring (Lean og Lean Six Sigma), prosesskartlegging, pilotering av nye tjenester, nye IT-løsninger og store internasjonale IT-prosjekter (SAP/MAXIMO).

Vi tilbyr rådgivningstjenester til hele legemiddelbransjen og til offentlig sektor. Vi har lang erfaring med planlegging og implementering av strategiske prosesser. Erfaringen innbefatter omstilling, sammenslåing og nedbemanning.
Strategisk og faglig rådgivning tilbys private virksomheter som apotek, grossist, industri og importør og til offentlige aktører som apotekforetak, sykehusapotek, offentlige innkjøpere, kommunesektoren og offentlig forvaltning.

Forretningsressursene hos våre kunder vet hva de trenger av funksjonalitet, men de mangler ofte tid og kompetanse til å beskrive disse slik at funksjonaliteten kan programmeres av IT-personell. Vi oversetter forretningsmessige behov  til kravspesifikasjoner som kan programmeres. Vi utvikler også testscript og avlaster forretningen i testing.

Vi bistår legemiddelfirmaer med å utarbeide søknader om offentlig finansiering av legemidler og medisinsk utstyr. Vi følger saksgang for søknader og har tett dialog og oppfølging mot kunder og offentlige myndigheter. Vi bidrar også med helseøkonomisk kompetanse i anbudsprosesser.

Vi kan være reklameansvarlig/compliance officer og ta ansvar for gjennomgang og godkjenning av firmaets legemiddelreklame og markedsaktiviteter. Vi kan sørge for arkivering av reklamemateriell og innsending til Rådet for legemiddelinformasjon.

Vi bistår med utarbeidelse av kvalitetssystemer. Vi kan også fungere som Qualified Person.

Vi kan ivareta rollen som Farmasifaglig ansvarlig for virksomheter som har behov for dette.